Michelle Obama's White House garden

Address: 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C.

  • Michele Obama's White House garden